Фирмата притежава международни сертификати в областа на строителството

БДС EN ISO 9001:2015 система за управление на качеството.

БДС EN ISO 14001:2015 система за управление на околната среда.

OHSAS 45001:2018 система за управление на здравето и безопасността при работа.